AVG

Vanaf 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. In de AVG zijn de regels rond privacy flink aangescherpt. Ook bij ons op school. Hier lees je hoe.

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van alle leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goede begeleiding en onderwijs te geven. Ook worden gegevens opgeslagen voor de administratieve organisatie van de school.

De meeste leerlinggegevens komen van ouders (denk aan de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of medicijngebruik, geregistreerd. Dit is nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.

Leerlingvolgsysteem

Gegevens over leerlingen worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem ESIS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van hun kind in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (mits die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen met betrekking tot deze rechten, kunnen ouders contact opnemen met de directeur van onze school. De school verzoekt ouders bij aanvang van ieder schooljaar de gegevens van hun kind te controleren en eventueel te corrigeren.

MSF 4690
Groep 8

AVG documenten

AVG regelgeving

Digitaal lesmateriaal

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken, verwerkersovereenkomsten, gemaakt over het gebruik van deze gegevens. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

Beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van deze school, wordt toestemming gevraagd. Bij inschrijving op school ontvangen ouders een formulier waarop zij toestemming kunnen verlenen. Aan het begin van ieder jaar worden ouders geattendeerd op de gegeven toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunnen ouders terecht bij de schooldirecteur.

Bekijk de verschillende relevante privacy- en AVG documenten die van toepassing zijn op onze school door ze hieronder te downloaden.