Dalton

De Daltonkernwaarden bij ons op school

 

Vrijheid & Verantwoordelijkheid

Wij hebben vertrouwen in ieder kind en stralen dit ook uit door onze aanpak. Verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander is erg belangrijk. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het leerproces (met hulp van de leerkracht) en leggen verantwoording af aan zichzelf, de klasgenoten en aan de leerkracht (vrijheid in gebondenheid). Dit wordt onder andere gedaan door middel van een weektaak, een doelenbord of een plan- en kiesbord. We voeren gesprekken over verantwoordelijkheid nemen en geven.

Door meer vrijheid leert een kind keuzes maken en actief te leren. Leerkrachten helpen het kind om grenzen te ontdekken en te experimenteren en geven de kinderen inzicht in wat deze keuzes betekenen voor onze eigen ontwikkeling.

 

Samenwerking

Wij leren kinderen samen te werken, waardoor ze sociale vaardigheden ontwikkelen en leren reflecteren op hun gedrag en de manier waarop zij leren. In de onderbouw hebben de leerlingen vaste maatjes. Kinderen kunnen samenwerken aan opdrachten binnen of buiten hun eigen groep, bij verschillende vakken of binnen de thema’s van Blink. Dit gebeurt ook in de vorm van hulp bij lezen, de oudere leerlingen helpen de jongere leerlingen. Door middel van de inzet van coöperatieve werkvormen, leren onze kinderen samenwerken, ze leren elkaar beter kennen en leren ook van en met elkaar over de lesstof. Het door de school heen samen leren en werken, maakt dat onze kinderen elkaar kennen, wat helpt in het fijne, pedagogische klimaat dat er is bij ons op school. Deze basis maakt leren makkelijker en leuker. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap, waarbij onze leerlingen eigen keuzes kunnen maken, maar ook denken aan de ander en samen kunnen werken en leven.

 

Effectiviteit

Wij werken effectief op het gebied van tijd, menskracht en middelen. De weektaak die de kinderen daarbij gebruiken helpt hierbij. Deze weektaak is gemaakt voor de kinderen zodat deze doelmatig en functioneel bezig zijn. Er is sprake van effectiviteit en doelmatigheid, waardoor alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zowel op persoonlijk en sociaal vlak, als op groei in kennis en vaardigheden. We werken met een kwartiertjesrooster en dat werkt effectief.

 

Zelfstandigheid

Wij leren kinderen hoe ze zelfstandig kunnen leren. Leerlingen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk zelf te plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. In iedere groep neemt het planbord en de (individuele) dag- of weektaak een centrale plaats in. Wij leren de kinderen vanaf groep 1 plannen en kinderen kunnen dit steeds zelfstandiger uitvoeren. Door deze opbouwende, doorgaande lijn, sluit de zelfstandigheid van onze kinderen goed aan op het voortgezet onderwijs.

De leerkracht biedt ruimte tot zelfstandige verwerking van opdrachten binnen de taak en toont daarmee zijn vertrouwen in de leerling. Het zelfvertrouwen van leerlingen krijgt hiermee een stevige impuls. Er zijn flexibele werkplekken gecreëerd waarbij kinderen zelf kunnen kiezen waar ze werken. Door het bieden van voldoende verantwoordelijkheid en vrijheid, kan de zelfstandigheid van de leerlingen zich verder ontwikkelen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen.

 

Reflectie

Wij leren kinderen reflecteren op hun aanpak door te vragen naar het waarom ze ergens voor kiezen en hoe ze dit hebben aangepakt. We vragen ze wat ze hiervan hebben geleerd en een volgende keer ook zo zouden doen, of juist anders zouden doen. Leren door fouten te maken, is leren. We geven kinderen inzicht in hun aanpak, hun handelen en vinden het belangrijk om te leren waarom een kind bepaalde keuzes maakt en welke gedachten een kind hierbij heeft, zodat wij het kind beter leren begrijpen en indien nodig kunnen helpen bij een andere aanpak. Dit kan zowel op het gebied van de kennisvakken, maar ook op het gebied van gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leidraad hiervoor is de Kanjertraining die wij door de hele school heen gebruiken, waardoor wij dezelfde taal spreken.

Zo creëren we een veilige, uitdagende en leerzame leef- en leeromgeving voor kinderen, waarbij we uitgaan van ieders eigen mogelijkheden en waarbij we hoge verwachtingen hebben (lees vertrouwen in de kinderen waardoor iedereen kan groeien op zijn of haar niveau). Wij stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de leerbehoefte van ieder kind.

Door middel van MijnRapportfolio wordt de gehele ontwikkeling van de leerlingen in beeld gebracht en kan hierop ook gereflecteerd worden.

Als team reflecteren wij ook op ons eigen handelen. Op schoolniveau vindt voortdurende reflectie op het onderwijs plaats, wat bijdraagt aan weten wat werkt, maar ook weten wat er beter kan. Wij onderzoeken wat nodig is, wat een hoge impact heeft op de leerling en zorgen daar waar nodig dat wij hierop geschoold worden.

Het goed borgen van de afspraken is belangrijk voor het blijven realiseren van de doorgaande lijn zodat dit voor de leerlingen maar ook voor het team duidelijk is en veiligheid en structuur biedt.

 

 

Uitleg en veelgestelde vragen over Daltononderwijs

 

Daltononderwijs

Wat is dalton eigenlijk? Wat kun je als kind en ouder verwachten? Hieronder een aantal vragen en antwoorden over daltononderwijs.

Is ieder kind geschikt voor een Daltonschool?

Daltononderwijs is voor elk kind geschikt. Geen enkel kind is echter hetzelfde. Elke basisschool moet hier rekening mee houden. Dat geldt voor een gewone basisschool, zo ook voor onze daltonschool. Vanuit onze visie stemmen we af op de behoefte van uw kind.

Wat maakt een daltonschool anders?

Als daltonschool hebben we een sterke visie op onderwijs. Wij geven ons onderwijs vorm vanuit vijf kernwaarden: Vrijheid & Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie. Wij vinden dat het kind eigenaar is van het leerproces en dus keuzes mag maken binnen ons onderwijs. Dit zie je o.a. terug in: zelfstandige taken, meerdere activiteiten naast elkaar, planborden met dagkleuren, kinderen die elkaar ondersteunen (tutorleren, oudere kinderen lezen met jongere kinderen), verschillende (soorten) werkplekken en het maatjesbord.

Ruimte vanuit vertrouwen voor kinderen

We geven ruimte vanuit vertrouwen, maar bieden daarbij duidelijke structuur en grenzen. Wij spreken over ‘vrijheid in gebondenheid’ en geloven dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en klaar zijn voor de middelbare school wanneer wij ze keuzes geven. We merken dat onze leerlingen gemotiveerd zijn omdat hun stem telt. We merken dat de werksfeer prettig is, omdat ze invloed hebben op de volgorde van de taken en de werkplek. De kernwaarde reflectie is hierbij van groot belang. Wij voeren continue gesprekken met kinderen om ze te helpen. Daarnaast is er een opbouw van kleuters tot groep 8: een doorgaande lijn waarin de leerling steeds verder mag groeien.

Daltonlicentie

Alle erkende Daltonscholen zijn lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. De vereniging biedt de scholen een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen als het gaat om het vormgeven en verder ontwikkelen van het Daltononderwijs. De Daltonlicentie is een teken van kwaliteit. Alleen onderwijsinstellingen met een Daltonlicentie mogen zich Daltonschool noemen. Dat is niet zomaar een stukje papier. Het behalen van de Daltonlicentie is een intensief proces waarbij scholen stap voor stap het onderwijs en de inrichting van de school aanpassen. Daarbij worden ze regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.

Wat zie je bij ons op school aan de kinderen?

Onze kinderen voelen zich betrokken bij hun eigen ontwikkeling (verantwoordelijk), die van de ander (samenwerking) én de school als geheel. Ze kunnen samenwerken en samen leren, vragen om hulp en bieden hulp aan anderen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, stellen doelen en willen graag ook doelen bereiken. Ze plannen hun eigen werk en maken hierin een mooi proces door van groep 1 t/m groep 8. De kinderen reflecteren op hun eigen werk en voelen zich autonoom, door de vrijheid (binnen grenzen) die zij krijgen en ontwikkelen zich tot zelfstandige mensen.

Dalton en het vervolgonderwijs 

Kinderen ontwikkelen bij uitstek op een Daltonschool vaardigheden die zij nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de zelfstandigheid om huiswerk te plannen en hulp te vragen.